Bár még támogató határozatok nem születtek, felhívom a figyelmet néhány -a rendezvények elszámolhatóságával összefüggő- kötelezettségre, melyet a rendezvény megvalósítása előtt már el kell kezdeni (van amit 30 nappal)!

Bár még támogató határozatok nem születtek, felhívom a figyelmet néhány -a rendezvények elszámolhatóságával összefüggő- kötelezettségre, melyet a rendezvény megvalósítása előtt már el kell kezdeni (van amit 30 nappal)!

Felhívom a rendezvényt megvalósítani szándékozó pályázóink figyelmét a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet (LEADER rendelet) néhány előírására, mely a pályázati projekt elszámolhatóságát befolyásolja.

Alább olvasható a 76/2011 (VII.29.) VM rendelet kivonata, melyből a kérdéses részeket félkövér betűvel illetve aláhúzva kijelöltük, valamint saját megjegyzéseinket (dőlt betűvel zárójelezve)hozzátettük:

 

8. LEADER rendezvény

12. §

(1) Pályázat benyújtására a 2. § (2) bekezdésében meghatározott ügyfelek jogosultak.

(2) Nem vehető igénybe támogatás

a) kizárólag egy adott gazdasági társaság érdekeinek és termékeinek bemutatását célzó (termékbemutató), valamint

b) politikai célú rendezvényekre.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alól kivételt képez a helyi termékek népszerűsítését szolgáló rendezvény.

(4) Az ügyfél köteles

a) a rendezvényről az illetékes LEADER HACS-ot értesíteni, ezzel egyidejűleg a rendezvény témájának, helyszínének és időpontjának a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig az illetékes LEADER HACS honlapján történő közzétételéről gondoskodni, valamint

(elegendő e-mail útján a tamasileader@gmail.com – régebben 3askezfogas@tolna.net – címre elküldeni az anyagokat, de természetesen postán a Tamási és Térsége LEADER Egyesület 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. alá címezve, avagy személyesen behozva is tudjuk fogadni az értesítést)

b) a meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény időpontját megelőzően legkésőbb 30 nappal az MVH kirendeltségének, valamint az illetékes LEADER HACS-nak megküldeni.

(5) Az ügyfél a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárást követően 10 napon belül írásbeli emlékeztetőt készíteni és azt megküldeni az illetékes LEADER HACS-nak, valamint a kifizetési kérelemmel együtt benyújtani az illetékes MVH kirendeltségnek. Az emlékeztető tartalmazza

a) a rendezvény helyszínét, időpontját,

b) a célcsoport megjelölését,

c) a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,

d) legalább 10 darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett arculati elemeket bemutató dátumozott fotót, valamint

(a helyi termék bemutatókat is kérném fotóval dokumentálni ha van, ha nincs csatolni szükséges a meghívásuk igazolásaként egy nyilatkozatot)

e) az illetékes LEADER HACS-nak a rendezvényről való értesítését bizonyító dokumentumot.

(a 30 napnál régebben küldött e-mail csatolása megfelelő bizonyítás, avagy szükség esetén szervezetünk ad ki igazolást a személyes átvételről is)

(6) Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget az (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének, a jóváhagyott támogatás mértékét az MVH 5%-kal csökkenti.

(7) Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget az (5) bekezdésben foglalt kötelezettségének, a kifizetési kérelem elutasításra kerül.

(8) Az e jogcím keretében elszámolható kiadásokat az 6. melléklet határozza meg.

(9) A 6. melléklet a) pont ah) és ai) alpontjában meghatározott kiadás, kiadás típusonként nem haladhatja meg a 6. melléklet alapján igényelt a) pont aa)–ag) alpontok alapján elszámolható kiadás összesített összegének 25%-át.

(10) A 6. melléklet b) pontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 6. melléklet a) pontjában igényelt elszámolható kiadás összegének 30%-át.

(11) A 6. melléklet c) pontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 6. melléklet a) pontjában igényelt elszámolható kiadás összegének 20%-át.

(12) A 6. melléklet d) pontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 6. melléklet a) pontjában igényelt elszámolható kiadás összegének 20%-át.(

13) A pályázatban önállóan csak a 6. melléklet a) pont aa)–ad) alpontjában meghatározott elszámolható kiadások szerepelhetnek, a 6. melléklet a) pont ae)–ai) alpontjában, valamint b)–h) pontjában meghatározott elszámolható kiadások csak a 6. melléklet a) pont aa)–ad) alpontjában szereplő kiadásokkal együtt támogathatók.

(14) Az e jogcím keretében támogatható rendezvény költségei között kizárólag azon szolgáltatások költségei számolhatóak el, amelyeknek igénybevételére a rendezvény látogatói felé külön díjat a szolgáltatást nyújtó nem számolt fel.

13. §

(1) Az e jogcím keretében támogatható rendezvény, illetve rendezvénysorozat megvalósításának határideje a támogatási határozat kézhezvételét követő 24 hónap.

(Van lehetőség későbbi időpontra változtatni a rendezvény idejét a tervezettnél, de ügyelni kell a 24 hónapra, valamint ennek módjával kapcsolatban kérem keressen elérhetőségeinken)

(2) A támogatás mértéke, ha az ügyfél

a) természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás és a fejlesztést

aa) hátrányos helyzet ű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 65%-a;

ab) egyéb területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 60%-a;

b) települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy, nonprofit szervezet, akkor az összes elszámolható kiadás 100%.

(3) A támogatás további feltétele, hogy az ügyfél a rendezvény helyén az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2006. december 15-i 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. Pontja szerinti szlogent, a LEADER HACS és az EU-logót, valamint az ÚMVP logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) feltüntesse.

(a logók használatakor figyelni kell arra, hogy a logók magassága meg kell hogy egyezzen

3.1 szerinti szlogen:

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

LEADER logó:

LEADER HACS logó:

EU-logó:

ÚMVP logó(k), melyek közül bármelyik használható:
  

lógók letöltése honlapunkról ide kattintva indítható 

Javaslom az arculati elemek használatának fényképes dokumentálását is a szöveges beszámolóhoz csatolni)

 

(4) Amennyiben az ügyfél a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatott tevékenységre vonatkozó utolsó kifizetési kérelmének összege a támogatási határozattal jóváhagyott összeg 5%-ával csökkentésre kerül.

(5) A Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltérően a rendezvényen fellépő előadóművészek díjára vonatkozóan egy árajánlat becsatolása szükséges.

 

 

 

 

További fontos, ám nem a rendeletben, hanem a helyi célterület adatlapon található speciális kritérium a „rendezvény”-es pályázati jogcím kapcsán a rendezvényenként minimum 5 helyi termékkel rendelkező termelőnek bemutatkozási lehetőség biztosítása. Ezt kérem szintén dokumentálni (fotó a termelők bemutatóiról, kiállításairól stb.). Illetve mivel a termelőknek bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani nem baj, ha nem jelenik meg egyetlen termelő sem, de a meghívásukat mindenképpen igazolni kell a rendezvényt követően maximum 10 nappal készítendő szöveges beszámolóban (meghívásukat csatolni, e-mailt, vagy nyilatkozni arról, hogy postán, személyesen stb. kik lettek meghívva név, cím, termék megnevezés stb.)

 

Bárminemű kérdés esetén keressen elérhetőségeinken:

Tamási és Térsége LEADER Egyesület

+36 74 / 671 632

+36 20 / 824 86 32

tamasileader@gmail.com

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.